Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos a, b ir c kategorijų gatvių ribų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą

Rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimas Nr. 1-1012 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos A, B ir C kategorijų gatvių ribų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr.30-3001/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos A, B ir C kategorijų gatvių ribų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. 211 2222, el. paštas savivaldybe@vilnius.lt. Planavimo iniciatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyrius. Kilus klausimams, galima kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus vedėją Benių Bučelį, tel. +370 5 219 7913; +370 694 80 937, el. p. benius.bucelis@vilnius.lt arba į skyriaus patarėją Jolitą Bernatavičienę, tel. +370 5 211 2756; +370 686 47 497, el. p. jolita.bernataviciene@vilnius.lt.

Plano rengėjas: UAB „Vilniaus planas“, Lvivo g. 25-102, LT-09320 Vilnius, tel. 211 2446, el. p. info@vplanas.lt.

Planuojama teritorija: Vilniaus miesto savivaldybės teritorija, plotas 40045,6568 ha.

Teritorijų planavimo rūšis, porūšis, lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, inžinerinės infrastruktūros vystymo planas, savivaldybės lygmens.

Planavimo tikslas: Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniais ir atsižvelgus į viešųjų erdvių teritorijas gatvių tinklui plėtoti, suplanuoti inžinerinių komunikacijų koridorius nustatant A, B ir C kategorijų gatvių ribas ir numatant rekomendacijas D kategorijos gatvėms, užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, nustatyti plėtros kryptis.

Planavimo uždaviniai:

  1. užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir nustatyti plėtros kryptis;
  2. numatyti komunikacijų infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas, susisiekimo komunikacijų infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, numatyti paimti motyvuotai pagrįstas konkrečias žemės vietas visuomenės poreikiams tenkinti;
  3. atsižvelgti į dešimt Vilniaus urbanistikos ir architektūros taisyklių, Vilniaus miesto savivaldybės gatvių infrastruktūros standartą, gyvenamųjų rajonų atgaivinimo programą „Miestas+“;
  4. koreguoti gatvių raudonąsias linijas (toliau – GRL) atsižvelgiant į pasikeitusią STR gatvių kategorijų klasifikaciją, pakitus techniniams minimaliems atstumams tarp GRL, išaugus transporto srautams, atsiradus naujiems ar patikslintiems sklypams ir jų riboms, kurios sąlygoja GRL nustatymą;
  5. nustatyti rekomendacinio pobūdžio GRL visose kolektyvinių sodų bendrijose;
  6. pateikti rekomendacinio pobūdžio D kategorijų gatvių sprendinius;
  7. įvertinti Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus ir Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus posėdžiuose periodiškai nagrinėjamus pasiūlymus dėl C ir žemesnių kategorijų gatvių keitimo;
  8. peržiūrėti ir pakoreguoti BP netiksliai nustatytas gatvių kategorijas (suteikiant žemesnę kategoriją) ir patikslinti jų raudonąsias linijas;
  9. atsižvelgti į SĮ „Vilniaus planas“ parengtą Vilniaus miesto A, B, C, D, kategorijų gatvių specialiojo plano schemą ir į nuolat atnaujinamus rekomendacinio pobūdžio gatvių raudonųjų linijų pakeitimus, įkeliamus į Geografinę informacinę sistemą (GIS);
  10. atsižvelgti į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 2 d. sprendimu Nr. 1-972 patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių aiškinamojo rašto I skyriaus 3 skirsnio 12 ir 15 punktus.

Planavimo darbų programa (susipažinti su visa planavimo darbų programa galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-13-21-790)).

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) reikalingumas: atliekamas.

Specialiojo plano koncepcijos rengimas: rengiamos dvi plano koncepcijos alternatyvos.

Visuomenės informavimo tvarka: viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka (bendra tvarka).

Darbų atlikimo terminai: 2023 m. gruodžio 31 d.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pastabas ir pasiūlymus dėl specialiojo plano visuomenė gali raštu pateikti planavimo organizatoriui (aukščiau nurodytais kontaktais) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) iki viešo supažindinimo pabaigos. Planavimo organizatorius pateiktus pasiūlymus išnagrinės ir atsakys raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje, pasiūlymus teikusiems asmenims, nurodydamas, ar į pasiūlymus atsižvelgta ar neatsižvelgta, ir pateikdamas motyvus, kodėl neatsižvelgta. Po viešo supažindinimo pasiūlymai nebus priimami. Apie parengto dokumento viešo supažindinimo tvarką bus informuojama papildomai. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.