Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimą

Rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 16 d. sprendimas Nr. 1-252 ,,Dėl Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymas Nr.30-2834/19 „Dėl pavedimo organizuoti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo procesą“ ir Planavimo darbų programa, patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr.30-832/20.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. 211 2222, el. paštas [email protected]. Planavimo iniciatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyrius. Kilus klausimams, galima kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus vedėją Benių Bučelį, tel. +370 5 219 7913; +370 694 80 937, el. p. [email protected] arba į skyriaus patarėją Jolitą Bernatavičienę, tel. +370 5 211 2756; +370 686 47 497, el. p. [email protected].

Plano rengėjas: UAB „Vilniaus planas“, Lvivo g. 25-102, LT-09320 Vilnius, tel. 211 2446, el. p. [email protected].

Planuojama teritorija: Vilniaus miesto savivaldybės teritorija, plotas 40045,6568 ha.

Teritorijų planavimo rūšis, porūšis, lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, inžinerinės infrastruktūros vystymo planas, savivaldybės lygmens.

Planavimo tikslas: nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą, siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.

Planavimo uždaviniai:

  1. atnaujinti viešojo vandens tiekimo teritorijas brėžinyje pažymint teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros sistemos elementus ir individualų vandens išgavimą ir (ar) individualų nuotekų šalinimą, nustatyti aglomeracijos teritorijos ribas;
  2. nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, apimančias ir sodininkų bendrijų teritorijas bei užtikrinančias gyventojų ir kitų asmenų aprūpinimą saugiu visuomenės sveikatai geriamuoju vandeniu ir nuotekų tvarkymo paslaugomis, darnią tinklų plėtrą ir rezervuoti teritorijas šiai plėtrai;
  3. nustatyti planuojamų teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones;
  4. įvertinti galimą poveikį Neries upės baseino Vilniaus vandenvietėms Astravo atominės elektrinės avarijos atveju bei parengti saugaus geriamojo vandens tiekimo vartotojams schemas;
  5. nustatyti „baltąsias zonas“, t. y. teritorijas, kuriose nėra geriamojo vandens tiekimo ir/ ar nuotekų tvarkymo infrastruktūros, gyventojai vandenį išgauna ir nuotekas tvarko individualiais įrenginiais, yra urbanizuotoje teritorijoje ir iš vienos ar kelių pusių yra galimybė prijungti prie vandentiekio ir/ ar nuotekų tinklų – 15 metrų vienam gyventojui;
  6. nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
  7. numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas.

Planavimo darbų programa (susipažinti su visa planavimo darbų programa galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-13-20-209)).

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) reikalingumas: SPAV procedūros vykdomos įstatymų numatyta tvarka.

Specialiojo plano koncepcijos rengimas: rengiama, parengiant dvejas alternatyvas.

Visuomenės informavimo tvarka: viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.

Darbų atlikimo terminai: 2023 m. III ketvirtis.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pastabas ir pasiūlymus dėl specialiojo plano visuomenė gali raštu pateikti planavimo organizatoriui (aukščiau nurodytais kontaktais) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) iki viešo supažindinimo pabaigos. Planavimo organizatorius pateiktus pasiūlymus išnagrinės ir atsakys raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje, pasiūlymus teikusiems asmenims, nurodydamas, ar į pasiūlymus atsižvelgta ar neatsižvelgta, ir pateikdamas motyvus, kodėl neatsižvelgta. Po viešo supažindinimo pasiūlymai nebus priimami. Apie parengto dokumento viešo supažindinimo tvarką bus informuojama papildomai. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.