Informuojame apie rengiamą žemės sklypo prie Nugalėtojų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 8 Pasakų g. 3B inicijavimo pagrindu.

 

Planuojama teritorija, plotas: žemės sklypas Pasakų g. 3B (kadastro Nr. 0101/0013:414) , plotas 0,1245 ha

Nagrinėjama teritorija: Pasakų ir Nugalėtojų gatvėmis bei valstybinio miško apribota teritorija, plotas ~2,58 ha

Planavimo pagrindas: fizinių asmenų 2021 m. rugsėjo 2 d. prašymas, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. A30-418/22 „Dėl leidimo koreguoti  žemės sklypo prie Nugalėtojų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 8 Pasakų g. 3B inicijavimo sutarties pagrindu.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti žemės sklypo prie Nugalėtojų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00055790), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2001 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. 982V „Dėl žemės sklypo prie Nugalėtojų g. nedidelių veiklos mastų  detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Nr. 8 Pasakų g. 3B inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant sklypo paskirties, naudojimo būdo, ribų ir ploto nustatyti statybos zoną ir ribą, pakoreguoti užstatymo tankį ir nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Pagal bendrąjį planą planuojama teritorija patenka į AUK-1-4 – Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos – funkcinę zoną.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 2112000, faks. (8 5) 2112222, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė.: www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas: projekto vadovė Rūta Garuckienė tel. 8699 79322, el. paštas: rutagaruckiene@yahoo.com

Papildomi planavimo uždaviniai ir papildomi reglamentai: nenumatomi ir nenustatomi.

Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

SPAV reikalingumas: nereikalingas.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.

Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-206) per visą detaliojo plano sprendinių keitimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.

Apie parengtą detalųjį planą visuomenė bus informuota Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, nustatyta tvarka.

Nuoroda:

Įsakymas+ir+programa