Informuojame apie Sklypo (kadastro Nr. 0101/0164:35) prie Galvės pl. ir Veisiejų g. detaliojo plano sprendinių pakeitimus

 

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių pakeitimai atlikti pagal derinančių institucijų pastabas, pateiktas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo metu. Pakeitimai viešinami vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi Vilniaus miesto savivaldybės svetainėje ir TPDRIS sistemoje.
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ ar TPD Nr.: Sklypo (kadastro Nr. 0101/0164:35) prie Galvės pl. ir Veisiejų g. detalųjį planą inicijavimo pagrindu; TPD Nr. K-VT-13-22-419.
Planuojamos teritorijos aprašymas: 11,8012 ha ploto žemės ūkio paskirties sklypas, kadastro Nr. 0101/0164:35, prie Galvės pl. ir Veisiejų g., Panerių seniūnijoje, Vilniuje.
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2022 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. A30-1741/22 „Dėl leidimo inicijuoti sklypo (kadastro Nr.
0101/0164:35) prie Galvės ir Veisiejų gatvių detaliojo plano rengimą“, planavimo darbų programa, 2022 m gegužės 5 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-81/22.
Planavimo uždaviniai: atlikti sklypo (kadastro Nr. 0101/0164:35) prie Galvės ir Veisiejų gatvių detaliojo plano rengimą, kurio tikslas – pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti pramonės ir sandėliavimo objektų ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos prioritetinius žemės naudojimo būdus, papildomą komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą bei patvirtinti planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos paveldui išsaugoti ir naudoti, numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (85) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt.
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, Maironio g. 11, Vilnius, tel.: (85) 261 1115, el. p. smartas@smartas.lt. Informacija teikiama el. p. diana@smartas.lt, ir el. p. violeta@smartas.lt.
Susipažinti su pagal derinančių institucijų pastabas pakeistais detaliojo plano sprendiniais galima:
– nuo 2023 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr.
K-VT-13-22-419; dokumento Nr. REG248253)
– nuo 2023 m. balandžio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Savivaldybė – Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas, ir Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki
2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/ nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/ Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – Informacinių pranešimų, apie galimybes susipažinti su TPD sprendiniais, pakeistais pagal visuomenės pasiūlymus/ derinančių institucijų pastabas, pagal Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalį, viešinimas (nuo 2023 m).
Atlikti pakeitimai pagal derinančių institucijų pastabas: suplanuota apsauginių želdinių juosta prie Veisiejų g.; numatyta rekomenduojama akustinės užtvaros vieta; patikslinta priklausomųjų želdynų norma; patikslinta magistralinio kelio apsaugos zona ir atsisakyta eismo organizavimo sprendinių joje bei sankryžoje; patikslinti planuojamų sklypų plotai; suplanuoti 2 susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros sklypai; nurodyti atstumai tarp įvažiavimų; patikslinti vandens tiekimo ir buitinių nuotekų šalinimo sprendiniai; sprendiniuose nurodyta nelaidžių dangų procentinė dalis; tekstinėje dalyje numatyti detaliojo plano įgyvendinimo scenarijai, parengtas Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo principų planas.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas

Atlikti+pakeitimai+TPD+derinimo+metu

Brezinys+01-Pagrindinis+brezinys

Brezinys+02-Eismo+organizavimas

Brezinys+03-Sklypu+pertvarkymo+principų+planas