Informuojame dėl pakoreguotų detaliojo plano koregavimo sprendinių žemės sklypuose Vaidagų g. 70 (kadastro Nr. 0101/0162:1935), Vaidagų g. 72 (kadastro Nr. 0101/0162:1936) ir sklype (kad Nr. 0101/0162:1934) (TPD Nr. K-VT-13-22-675)

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje“

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypų Vaidegių kaime (kadastro Nr. 0101/0162:107 ir Nr. 0101/0162:103) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0162:1934), Nr.2 (kadastro Nr. 0101/0162:1935) ir Nr. 3 (kadastro Nr. 0101/0162:1936) inicijavimo sutarties pagrindu.

Planuojamos teritorijos aprašymas: 0,3207 ha teritorija, kurią sudaro sklypas Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0162:1934) plotas 0.1305 ha, sklypas Nr. 2 (Vaidagų g. 70, kadastro Nr. 0101/0162:1935) plotas 0.1066 ha, sklypas Nr. 3 (Vaidagų g. 72, kadastro Nr. 0101/0162:1936) plotas 0,0836 ha.

Dokumento rengimo pagrindas: 2022-02-04 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-496/22 „Dėlleidimo koreguoti sklypų Vaidegių kaime (kadastro Nr. 0101/0162:107 ir Nr. 0101/0162:103) detaliojo plano sprendinius sklypuose Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0162:1934), Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0162:1935) ir Nr. 3 (kadastro Nr. 0101/0162:1936) inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė G. M., tel.: 869947231, el. paštas: [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 30-1815 „Dėl sklypų Vaidegių kaime (kadastro Nr. 0101/0162:107 ir Nr. 0101/0162:103) detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054511) sprendinius sklypuose Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0162:1934), Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0162:1935) ir Nr. 3 (kadastro Nr. 0101/0162:1936) inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti sklypo Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0162:1934) naudojimo būdą iš susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, patikslinti žemės sklypų Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0162:1935) ir Nr.3 (kadastro Nr. 0101/0162:1936) naudojimo būdus į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, pakeisti detaliuoju planu suformuotų sklypų Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 ribas padalinant sklypą Nr. 1 į du sklypus ir prijungiant prie anksčiau suformuotų sklypų Nr. 2 ir Nr. 3, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Susipažinti su pakoreguotais – papildytais detaliojo plano sprendiniais galima: nuo 2023 m. rugpjūčio 03 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, TPD proceso Nr. K-VT-13-22-675), taip pat nuo 2023-08-09 Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje skiltyje Savivaldybė>Miesto plėtra>Teritorijų planavimo viešumas: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (skiltyje: Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – Informacinių pranešimų, apie galimybes susipažinti su TPD sprendiniais, pakeistais pagal visuomenės pasiūlymus/derinančių institucijų pastabas, pagal Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalį, viešinimas).

Nuoroda:

Aiskinamasis_rastas_Versija_Nr_2_2023-07-28

Brezinys_Versija_Nr_2_2023-07-28

Paaiskinimas_del_versijos_2_2023-07-28