Informuojame, kad pagal tikrinančios institucijos pastabas ištaisytos techninės klaidos Pilaitės šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimo projekte. Sprendiniai koreguojami sklype (kadastro Nr. 0101/0167:1510)

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje“.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detalusis planas (registro Nr. T00055197). Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-309.

Planuojamos teritorijos aprašymas: 0,5194 ha dydžio sklypas (kadastro Nr. 0101/0167:1510) greta Varnės ir Eitkūnų gatvių.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-12-31 įsakymas „Dėl leidimo koreguoti Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/0167:1510) inicijavimo pagrindu“ Nr. A30-4414/21.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt. Projekto vadovė – A. K., kvalifikacijos atestatas – Nr. A2006.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu koreguoti Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00055197) sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/0167:1510) inicijavimo pagrindu: padalinti sklypą, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdus, tvarkymo ir naudojimo režimą ir teritorijos naudojimo reglamentus.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt), Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, skiltyse Savivaldybė, Miesto plėtra, teritorijų planavimo viešumas: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miestopletra/teritoriju-planavimo-viesumas/.

Ištaisytos techninės klaidos:
• Pagrindiniame brėžinyje ir aiškinamajame rašte patikslintas planuojamos teritorijos bendrasis plotas.
• Pagrindiniame brėžinyje ir aiškinamajame rašte patikslintas užstatymo tipas – vienbutis/dvibutis.

Nuoroda:

Aiškinamasis raštas Sprendiniai

Sprendiniai

Skelbimas_po pastabų_08_25