Informuojame kad pakartotinai viešai svarstomas „Apie 32,8 ha teritorijos tarp Panerių, Geležinkelio, Stoties ir Seinų gatvių, Naujamiesčio seniūnijoje“ detalusis planas

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 32,8 ha teritorijos tarp Panerių, Geležinkelio, Stoties ir Seinų gatvių, Naujamiesčio seniūnijoje
Planuojamos teritorijos aprašymas: Teritorija tarp Panerių, Geležinkelio, Stoties ir Seinų gatvių, Naujamiesčio seniūnijoje
Dokumento rengimo pagrindas: Administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-08-09 įsakymas Nr. A30-1652/19 „Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018-08-14 įsakymo Nr. A30-1715/18(2.1.22E-TD2) „Dėl leidimo rengti ir organizuoti apie 33,5 ha teritorijos tarp Panerių, Geležinkelio, Stoties ir Seinų gatvių detalųjį planą“ pakeitimo“
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Vilniaus planas“, Lvovo g. 25-102, LT-09320 Vilnius, projekto vadovas Nerijus Siciūnas tel. +37060204667, el. paštas:
[email protected];
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: parengti detalųjį planą ir įgyvendinti geležinkelio ir autobusų stoties bei jų gretimybių teritorijos modernizaciją, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, nustatant reikalingas sklypų ribas, suplanuojant teritorijos gatvės raudonųjų linijų ribas, inžinerinės infrastruktūros ir bendro naudojimo teritorijos naudojimo būdo sklypus, numatant esamų sklypų ir teritorijų užstatymo galimybes
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2022-08-19 iki 2022-09-02 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-18-517), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje www.vilnius.lt, UAB „Vilniaus planas“ patalpose, adresu: Lvovo g. 25-102, LT-09320 Vilnius, projekto vadovas Nerijus Siciūnas
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Detaliojo plano projektas 2022-09-02, 17 val. bus pristatomas viešajame susirinkime.
Viešas svarstymas vyks Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Tarybos salėje, 2022-09-02,  17.00 val.
Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo organizatoriui teikiami raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-18-517), iki projekto eksponavimo pabaigos 2022-09-02.
Nuoroda:

01_Teritorijos+tarp+Paneriu+Gelezinkelio+Stoties+ir+Seinu+gatviu+DP_aiskinamasis+rastas_2022-08-01

02_Teritorijos+tarp+Paneriu+Gelezinkelio+Stoties+ir+Seinu+gatviu+DP_pagrindinis+brezinys_2022-08-01

Pataisymai+pagal+gautus+pasiūlymus+ir+derinančių+institucijų+pastabas+2022-08