Informuojame, kad parengtas Apie 0,4 ha teritorijos prie Vaidilutės gatvės detalusis planas inicijavimo sutarties pagrindu

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Rengiamas naujas detalusis planas TPD Nr. K-VT-13-22-825.

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 0,4 ha teritorija prie Vaidilutės gatvės

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-08-17 įsakymas „Dėl leidimo rengti apie 0,4 ha teritorijos prie Vaidilutės gatvės detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“ Nr. A30-2472/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt. Projekto vadovė – A. K., kvalifikacijos atestatas – Nr. A2006.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Nustatyti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0011:225) naudojimo paskirtį, būdą ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu. Planuojamos teritorijos plotas apie 0,4 ha.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Su parengtu, viešai eksponuojamu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2023-09-04 iki 2023-09-15 imtinai Antakalnio seniūnijoje adresu Antakalnio g. 17, LT-10312 Vilnius., teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-825), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei Sporto g. 10, Vilniuje, tel. (8-5) 211 3331.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Detaliojo plano projektas 2023-09-18, 16 val. bus pristatomas viešajame susirinkime. Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2023-09-18, laikas 16.00 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:
https://us04web.zoom.us/j/77730750287?pwd=aqFZeRfElj5EPC9zZi4pMNZUGtbL5b.1
Meeting ID: 777 3075 0287
Passcode: 1zcVGm
Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2023-09-18, laikas 16.30 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:
https://us04web.zoom.us/j/73286729891?pwd=kyzE1Ipb5e7KMY9IJPS6u5HaiqlIS9.1
Meeting ID: 732 8672 9891
Passcode: 8pQ75T

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento organizatoriui teikiami raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki projekto eksponavimo pabaigos 2023-09-15 ir iki viešo susirinkimo ir jo metu, kuris vyks 2023-09-18, 16 val., 16.30 val. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 10 darbo dienų nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos ir viešo susirinkimo pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vienuolio g. 8, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Nuoroda:

Pagrindinis brėžinys Aiškinamasis raštas

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

Teikti pasiūlymą