Informuojame, kad pradedamas rengti apie 3,93 ha teritorijos prie Nugalėtojų gatvės detalusis planas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 3,93 ha teritorijos prie Nugalėtojų gatvės detalusis planas (TPD Nr. K-VT-13-23-161).

Planuojamos teritorijos aprašymas: Planuojamą teritoriją sudaro du žemės sklypai (kadastro Nr. 0101/0013:272 ir Nr. 0101/0013:351). Teritoriją riboja Nemenčinės plentas, Nugalėtojų gatvė, keliai, kurie jungia Nugalėtojų gatvę ir Nemenčinės plentą, bei esama užstatyta teritorija. Planuojama teritorija neurbanizuota.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 19 d. įsakymas Nr.A30-243/23 ,,Dėl leidimo rengti apie 3,93 ha teritorijos prie Nugalėtojų gatvės detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu ’’; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 19 d. įsakymas Nr.A30-243/23 ,,Dėl leidimo rengti apie 3,93 ha teritorijos prie Nugalėtojų gatvės detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu patvirtinta planavimo darbų programa; Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2023 m. vasario 8 d. Nr. A615-24/23.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB ,,Sostinės studija‘‘, Užupio g. 16-26, Vilnius, projekto vadovė A. K., tel. 868674252, el. p. [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: 1) pakeisti sklypo (kadastro Nr. 0101/0013:272) žemės naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų būdą, padalinti sklypą (kadastro Nr. 0101/0013:272) statybos ir nustatyti naujai suformuotų sklypų ribas ir plotus, nustatyti reikalingus servitutus; miškų ūkio paskirties žemės sklype (kadastro Nr. 0101/0013:351) suformuoti atskirą žemės sklypą ir paversti miškų ūkio paskirties žemę kitomis naudmenomis, pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties, nustatyti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės naudojimo būdą. Planuojamoje teritorijoje nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis galiojančiais teisės aktais bei Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauka). 2) numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, vertinti nagrinėjamos teritorijos kraštovaizdį, esamas ir (ar) suplanuotas urbanistines struktūras, inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą, vykdyti institucijų išduotose planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Bus paskelbta vėliau.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Bus paskelbta vėliau.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo supažindinimo pabaigos (TPD Nr.K-VT-13-23-161). Susirinkimo data bus paskelbta vėliau.

Nuoroda:

Įsakymas Nugalėtojų g.

Schema

Planavimo programa

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

Teikti pasiūlymą