Informuojame, kad pradedamas rengti Apie 48,3 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 205 (Netimero g. 3, kadastro Nr. 0101/0101:2540) inicijavimo sutarties pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 48,3 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detalusis planas (registro Nr. T00069443)

Planuojamos teritorijos aprašymas: 0,1010 ha dyždio žemės sklypas (kadastro Nr. 0101/0101:2540), esantis Netimero g. 3, Vilniuje

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: [email protected].
Planavimo tikslas ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 1-1535 „Dėl apie 48,3 Ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00069443) sprendinius žemės sklype Nr. 205 (Netimero g. 3, kadastro Nr. 0101/0101:2540) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir būdo padalinti žemės sklypą į du žemės sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338). Planuojamos teritorijos plotas 0,1010 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-04-11 įsakymas „Dėl leidimo koreguoti apie 48,3 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 205 (Netimero g. 3, kadastro Nr. 0101/0101:2540) inicijavimo sutarties pagrindu“ Nr. A30-1410/22″.
Detaliojo plano koncepcija: nerengiama.

SPAV: neatliekamas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-552.
Visuomenės informavimo tvarka: bendra.
Su planavimo darbų programa galima susipažinti: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt), Verkių seniūnijoje, adresu Kalvarijų g. 156, LT-08207 Vilnius, bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-552.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.
Informacija apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais bei viešo svarstymo datą ir laiką bus teikiama papildomai.

Nuoroda:

Programa