Informuojame, kad pradedamas rengti Teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype (kadastro Nr. 0101/0030:71) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detalusis planas, patvirtintas Vilniaus miesto tarybos 1999 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 480 „Dėl teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00056185).

Planuojamos teritorijos aprašymas: 0,4160 ha dydžio žemės sklypas (kadatro Nr. 0101/0030:71), esantis Juozo Rutkausko g. 4, Vilniaus m. sav.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p: savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: Nekeičiant žemės sklypo ribų ir paskirties pakeisti detaliuoju planu suplanuotą naudojimo būdą iš komercinio (K) į visuomeninės paskirties teritorijų naudojimo būdą (V), patikslinti statybos zoną ir ribas, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių. Planuojamos teritorijos plotas 0,4160 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-06-21 įsakymas „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/0030:71) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ Nr. A30-2582/22
Detaliojo plano koncepcija: nerengiama.

SPAV: nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-725
Visuomenės informavimo tvarka: bendra.
Su planavimo darbų programa galima susipažinti: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tinklalapyje (www.vilnius.lt), Viršuliškių seniūnijos patalpose adresu Viršuliškių g. 53, LT-05125 Vilnius, bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-725.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.
Informacija apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais, apie rengiamo viešo susirinkimo vietą ir laiką bus teikiama papildomai.

Nuoroda:

Programa

schema

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ