Ištaisyta kolizija apie 26,16 ha teritorijos detaliojo plano Mykolo Lietuvio gatvei tiesti sprendiniuose sklype Mykolo Lietuvio g. 14

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 26,16 HA TERITORIJOS DETALIOJO PLANO MYKOLO LIETUVIO GATVEI TIESTI SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE NR. 5 MYKOLO LIETUVIO G. 14 (KADASTRO NR. 0101/0100:309) IŠSPRENDŽIANT KOLIZIJĄ

 

2021 m. kovo     d.   Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

k o r e g u o j u  apie 26,16 ha teritorijos detaliojo plano (registro Nr. T00084999), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. A30-1195/20 „Dėl apie 26,16 ha teritorijos detaliojo plano tvirtinimo Mykolo Lietuvio gatvei tiesti“, sprendinius sklype Nr. 5 Mykolo Lietuvio g. 14 (kadastro Nr. 0101/0100:309), išspręsdama detaliojo plano koliziją: pakeičiu pagrindinio brėžinio grafinėje dalyje ir aiškinamojo rašto tekstinėje dalyje nurodytą sklypo užstatymo intensyvumą iš 2,5 (K) ir 1,6 (G2) į 0,8 – taip, kaip nurodyta pagrindinio brėžinio teritorijos naudojimo reglamentų aprašomojoje lentelėje.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut