Išspręsta kolizija  sklypų Vaidegių kaime (kadastro Nr. 0101/0162:107 ir 0101/0162:103) detaliojo plano sprendiniuose sklype Nr. 17

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPŲ VAIDEGIŲ KAIME (KADASTRO NR. 0101/0162:107 IR 0101/0162:103) DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO IŠSPRENDŽIANT KOLIZIJĄ

 

2021 m. kovo     d.   Nr.

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

k o r e g u o j u  sklypų Vaidegių kaime (kadastro Nr. 0101/0162:107 ir 0101/0162:103) detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 30-1815 „Dėl sklypų Vaidegių kaime (kadastro Nr. 0101/0162:107 ir 0101/0162:103) detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius ir ištaisau detaliojo plano koliziją – pakeičiu patvirtinto detaliojo plano pagrindinio brėžinio grafinėje dalyje ir aiškinamajame rašte nustatytą sklypo Nr. 17 užstatymo tankį iš 30 į 25 proc.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut