Ištaisyta sklypo Rūko g. 6 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano techninė klaida sklypo Nr. 3 sprendiniuose

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO RŪKO G. 6 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 3 SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TAISANT TECHNINĘ KLAIDĄ TVIRTINIMO

 

2020 m. gruodžio   18  d.   Nr. A30-3426/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u   Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio    26 d. įsakymu Nr. 30-2039/20 ,,Dėl sklypo Rūko g. 6 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo Nr. 3 sprendinių koregavimo“ patvirtinto sklypo Rūko g. 6 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo Nr. 3 (registro Nr. T00085240) sprendinių koregavimą ir ištaisiau techninę klaidą (neteisingai įrašytą užstatymo tipą) – pagrindinio brėžinio grafinėje dalyje pakeičiu ,,užstatymo tipas – 30 proc.“ į ,,laisvo planavimo užstatymo“.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut