Ištaisyta kolizija apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendiniuose sklype Pilėnų g. 9

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 30 HA TERITORIJOS BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE NR. 02 PILĖNŲ G. 9 (KADASTRO NR. 0101/0101:1877) IŠSPRENDŽIANT KOLIZIJĄ

 

2021 m. sausio  25   d.   Nr. A30-242/21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

k o r e g u o j u  apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro          Nr. T00072313), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 1-1891 „Dėl apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Nr. 02 Pilėnų g. 9 (kadastro Nr. 0101/0101:1877), išspręsdama detaliojo plano koliziją: pakeičiu pagrindinio brėžinio teritorijos naudojimo reglamentų aprašomojoje lentelėje sklypo Nr. 02 sklypo užstatymo tankumą iš 0,08 į 0,40 ir sklypo užstatymo intensyvumą iš 0,40 į 0,8 – taip, kaip šie rodikliai nurodyti pagrindinio brėžinio grafinėje dalyje.