Ištaisyta spraga Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendiniuose sklype Pilaitės pr. 65 (kadastro Nr. 0101/0167:1156)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PILAITĖS TERITORIJOS ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE PILAITĖS PR. 65 TAISANT DETALIOJO PLANO SPRAGĄ TVIRTINIMO

 

2021 m. gegužės 28 d.   Nr.   A30-1849/21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00055197), patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklype Pilaitės pr. 65 (kadastro Nr. 0101/0167:1156) taisant detaliojo plano spragą pagrindiniame brėžinyje: reglamentinių zonų riba  nustatoma per servituto, skiriančio reglamentines zonas, vidurį.

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut