Ištaisyta techninė klaida koreguojant apie 18,4 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00060382) sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 18,4 HA TERITORIJOS BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 92 SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TAISANT TECHNINĘ KLAIDĄ TVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio   18  d.   Nr.   A30-2706/19

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u   apie 18,4 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00060382), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-972 ,,Dėl apie 18,4 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklype Nr. 92 (Sietuvos g. 38, kadastro Nr. 0101/0101:268) taisant skaičiavimo techninę klaidą – statinio aukščio altitudę iš 156,31 m į 164,17 m.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut