Ištaisyta techninė klaida žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0030:59), Viršuliškių seniūnijoje, detaliojo plano sprendiniuose

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0030:59) VIRŠULIŠKIŲ SENIŪNIJOJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TAISANT TECHNINĘ (SKAIČIAVIMO) KLAIDĄ TVIRTINIMO

 

2021 m. balandžio     d.   Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 253 punktu ir 318.4.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0030:59) Viršuliškių seniūnijoje detaliojo plano (registro Nr. T00073553), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 23 d. sprendimu Nr. 1-1952 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0030:59) Viršuliškių seniūnijoje detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą ir ištaisau techninę (skaičiavimo) klaidą, kurią ištaisius nekinta detaliojo plano sprendinio esmė: keičiu statinio aukščio nuo žemės paviršiaus 38 m reglamento zonoje (statinių aukštų skaičius – iki 10) statinio aukščio altitudę iš 187,00 m į 194,26 m.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut