Ištaisyta teritorijos prie Pempių g. 8 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių spraga sklype Pempių g. 8  (kadastro Nr. 0101/0049:974)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE PEMPIŲ G. 8 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE PEMPIŲ G. 8 IŠTAISANT DETALIOJO PLANO SPRAGĄ

 

2020 m. gegužės     d.   Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.4.2 papunkčiu ir 321 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į žemės sklypo Pempių g. 8 savininkų 2020 m. vasario 11 d. prašymą pakoreguoti teritorijos prie Pempių g. 8 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00055238) sprendinių spragą ir nustatyti leistiną užstatymo intensyvumą, pastatų aukštį ir aukštų skaičių,

k o r e g u o j u  teritorijos prie Pempių g. 8 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00055238), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2000 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. 1398V „Dėl teritorijos prie Pempių g. 8 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Pempių g. 8  (kadastro Nr. 0101/0049:974) ir ištaisau detaliojo plano spragą, atsiradusią dėl besikeičiančio teritorijų planavimo teisinio reguliavimo nenustačius privalomojo teritorijos naudojimo reglamento – sklypo užstatymo intensyvumo, pastatų aukščio ir aukštų skaičiaus. Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, nustatau sklypo Pempių g. 8  (kadastro Nr. 0101/0049:974) leistiną užstatymo intensyvumą – 0,4, pastatų aukštį – 15 m, pastatų aukštų skaičių – 2 aukštai ir mansarda. Kiti teritorijos prie Pempių g. 8 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendiniai nesikeičia.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut