Kartojama teritorijos tarp Konstitucijos pr. 23, Linkmenų gatvės ir Lvovo g. 56, Šnipiškių seniūnijoje detaliojo plano viešo svarstymo procedūra

DĖL KARTOJAMOS DETALIOJO PLANO PROJEKTO VIEŠO SVARSTYMO PROCEDŪROS

Atsižvelgdami į 2013-06-27 teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XII-407 (Žin., 2013, Nr. 76-3824) 3 str. 1 dalies nuostatą, kad iki įstatymo Nr. XII-407 įsigaliojimo pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentai, dėl kurių rengimo kreiptasi planavimo sąlygų, gali būti baigiami rengti, derinami, tikrinami ir tvirtinami pagal iki įstatymo Nr. XII-407 įsigaliojimo galiojusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą, ir vadovaudamiesi iki 2014-01-01 galiojusia Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo redakcija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 patvirtintais Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-293 patvirtintais Detaliųjų planų rengimo taisyklių nuostatais, informuojame Jus, kad kartojama teritorijos tarp Konstitucijos pr. 23, Linkmenų gatvės ir Lvovo g. 56, Šnipiškių seniūnijoje detaliojo plano viešo svarstymo procedūra.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-03-21 įsakymas Nr. 30-400 dėl pavedimo organizuoti teritorijos tarp Konstitucijos pr. 23, Linkmenų gatvės ir Lvovo g. 56 detaliojo plano rengimą, 2016-03-04 pratęstas Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. A51-16151/16-(2.15.1.21-MP2).

Planavimo tikslai: vadovaujantis Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniais suformuoti sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo būdą, pobūdį, tvarkymo ir naudojimo režimą.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus atliekamas. Susipažinti su motyvais, kodėl neatliekamas SPAV, galima kreipiantis nurodytais plano rengėjų kontaktiniais adresais ir numeriais.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamentas, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. 8 5 211 2529, faks. 8 5 211 2527, www.vilnius.lt.

Plano rengėjas: UAB „Miesto vizija“, Geranainių g.7, Vilnius, tel. 8 650 55 031, el. p. info@miestovizija.lt.

Informaciją teikia: projekto vadovė architektė Rasa Druskienė, tel. 8 620 73285, el. p. rasa@miestovizija.lt.

Su parengtu detaliuoju planu bus galima susipažinti nuo 2017-03-06 iki 2017-04-03 plano rengėjo patalpose Sodų g.6, Vilnius, 14 kab. (2 aukštas).

Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2017-03-20 iki 2017-03-31 Vilniaus miesto Šnipiškių seniūnijos informacinėje lentoje, adresu A.Juozapavičiaus g. 10A, Vilnius.

Viešas susirinkimas vyks 2017-04-03, 17 val., plano rengėjo patalpose Sodų g.6, Vilnius.

Pasiūlymų pateikimo ir apskundimo tvarka: pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui arba plano rengėjams iki viešo susirinkimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.