Keičiamas 2018 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. A30-1715/18(2.1.22E-TD2) „Dėl leidimo rengti ir organizuoti apie 33,5 ha teritorijos tarp Panerių, Geležinkelio, Stoties ir Seinų gatvių detalųjį planą“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2018-08-14 ĮSAKYMO NR. A30-1715/18(2.1.22E-TD2) „DĖL LEIDIMO RENGTI IR ORGANIZUOTI APIE 33,5 HA TERITORIJOS TARP PANERIŲ, GELEŽINKELIO, STOTIES IR SEINŲ GATVIŲ DETALŲJĮ PLANĄ“ PAKEITIMO TIKSLINANT TERITORIJOS RIBAS

 

2020 m. liepos  13 d.   Nr. A30-1913/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“,

k e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. rugpjūčio 14 d. įsakymą Nr. A30-1715/18(2.1.22E-TD2) „Dėl leidimo rengti ir organizuoti apie 33,5 ha teritorijos tarp Panerių, Geležinkelio, Stoties ir Seinų gatvių detalųjį planą“:

  1. Įrašau 1 punkte vietoj žodžių ir skaičių „33500 (trisdešimt trijų tūkstančių penkių šimtų) kv. m“ žodžius ir skaičius „32800 (trisdešimt dviejų tūkstančių aštuonių šimtų) kv. m“.
  2. Keičiu 3 punktu patvirtintos planavimo darbų programos detaliojo planavimo dokumentui rengti 2 punktą bei išdėstau jį taip:

„2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 32,8 ha.“

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut