Keičiamas sklypo Genių g. 10 detaliojo plano sprendiniai, teritorijų planavimo proceso iniciavimo pagrindu

Informacija dėl Žemės sklypo Genių g. 10 (kad. Nr. 0101/0064:34) Vilniaus m. detaliojo plano koregavimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

Informuojame, kad vadovaujantis Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.30-416 (2015-02-11) keičiamas sklypo Genių g. 10 detaliojo plano sprendiniai, teritorijų planavimo proceso iniciavimo pagrindu.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8-5)211 2756

Detalaus plano rengėjas: Rolandas Andrijauskas, a.k. 37206221337, individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. (21.6)-332-1563, tel.: 8 614 33010, el. p.: rolanditas@gmail.com

SPAV atrankos dokumento rengėjas:UAB „Aplinkos vadyba“, į.k. 300513582, Subačiaus g. 23, LT-01300 Vilnius, tel.: 8 613 22747, el. p.: info@aplinkosvadyba.lt

Planavimo tikslas: Pakeisti sklypo Genių g. 10 (kad. Nr. 0101/0064:34) detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-968 „Dėl sklypo Darželio g. 6 detaliojo plano patvirtinimo“ sprendinius teritorijų planavimo proceso iniciavimo pagrindu, padalijant sklypą į du sklypus, nustatant sklypo naudojimo būdus – komercinės paskirties objektų teritorijos (K), daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos teritorijos (G2), tikslinant detaliuoju planu nustatytą statybos zoną ir ribas, užstatymo intensyvumą, tankį, aukštingumą ir servitutus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

Detaliojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2004-08-18 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 130-4560; TAR 2014 Nr. 1467) ir LR Aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-456 „Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu“ (Žin., 2004, Nr.136-4971). Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą:

Aplinkos apsaugos agentūros taršos prevencijos ir leidimų departamento Vilniaus skyriaus (2015 m. balandžio 10 d. raštas Nr. (15.8)-A4-3953), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos aplinkos ir energetikos departamento aplinkos apsaugos skyriaus raštas (2015 m. gegužės 8 d. raštas Nr. A178-14/15(2.3.1.3-AP4), Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2015 balandžio 30 d. raštą 12(12.42)-2-5274, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio padalinio (2015 m. balandžio 20 d. raštas Nr. (12.53.-U) 2U-478), Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (2015 m. balandžio 10 d. raštas Nr. (4)-V3-707(7.23).

Priimtas sprendimas: išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl specialiojo plano SPAV atrankos dokumento ir vadovaujantis nacionaliniais norminiais teisės aktais, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriaus 2015 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr.A51_50350/15 (3.3.16.1. EM4) priimtas sprendimas nerengti sklypo Genių g. 10 (kad. Nr. 0101/0064:34) detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Susipažinti su parengtu SPAV atrankos dokumentu bei sprendimu neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo galima pas SPAV atrankos dokumento rengėją,darbo dienomis nuo 9:00 iki 18:00 val. (10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos).