Keičiami 2016-09-13 skelbime nurodyti žemės sklypų Sporto g. 16, Šeimyniškių g. (kad. Nr. 0101/0033:10), Sporto g. 14C, Raitininkų g. 7, Raitininkų g. 9 ir Raitininkų g. 11, DP viešojo susirinkimo data ir laikas

Keičiami 2016-09-13 skelbime nurodyti žemės sklypų Sporto g. 16, Šeimyniškių g. (kad. Nr. 0101/0033:10), Sporto g. 14C, Raitininkų g. 7, Raitininkų g. 9 ir Raitininkų g. 11, Žirmūnų sen. Vilniuje, detaliojo plano viešojo susirinkimo data ir laikas

Informuojame, kad atsižvelgus į daugiabučio namo Sporto g. 10, Vilniuje savininkų bendrijos pirmininko, 964-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininko, daugiabučio namo savininkų bendrijos „Neries pakrantė“ valdybos pirmininko ir daugiabučio namo Sporto g. 12, Vilniuje savininkų bendrijos valdybos pirmininko 2016-10-03 prašymą „Dėl rengiamo 1,9 ha teritorijos Šeimyniškių ir Raitininkų gatvių sankirtoje detaliojo plano Vilniuje viešojo svarstymo vietos“, keičiami 2016-09-13 skelbime nurodyti žemės sklypų Sporto g. 16 (kad. Nr. 0101/0033:918), Šeimyniškių g. (kad. Nr. 0101/0033:10), Sporto g. 14C (kad. Nr. 0101/0033:78), Raitininkų g. 7 (kad. Nr. 0101/0033:60), Raitininkų g. 9 (kad. Nr. 0101/0033:38) ir Raitininkų g. 11 (kad. Nr. 0101/0033:37), Žirmūnų sen., detaliojo plano viešo susirinkimo data ir laikas. Viešas susirinkimas vyks 2016-10-28, 17 val. 30 min, Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos salėje, adresu Žirmūnų g. 6, Vilnius. Kita 2016-09-13 skelbime nurodyta informacija apie detaliojo planavimo pagrindą, tikslus, strateginį pasekmių aplinkai vertinimą, planavimo organizatorių, plano rengėją ir jų kontaktai, susipažinimo su detaliuoju planu vieta ir laikas, viešos ekspozicijos vieta ir laikas, bei pasiūlymų pateikimo ir apskundimo tvarka, nesikeičia. Informaciją teikia projekto vadovė architektė Rasa Druskienė, tel. 8 620 73 285, el. p. rasa@miestovizija.lt.

Taip pat informuojame, kad atsižvelgiant į 2013-06-27 teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XII-407 (Žin., 2013, Nr. 76-3824) 3 str. 1 dalies nuostatą, kad iki įstatymo Nr. XII-407 įsigaliojimo pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentai, dėl kurių rengimo kreiptasi planavimo sąlygų, gali būti baigiami rengti, derinami, tikrinami ir tvirtinami pagal iki įstatymo Nr. XII-407 įsigaliojimo galiojusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą, detalusis planas rengiamas vadovaujantis iki 2014-01-01 galiojusiomis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo redakcija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 patvirtintų Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų redakcija bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-293 patvirtintų Detaliųjų planų rengimo taisyklių nuostatų redakcija.