Koreguojami Justiniškių gyvenamojo rajono kvartalo prie Sudervės kelio detaliojo plano sprendiniai sklypuose Talino g. 17 (kad. Nr.0101/0019:10) ir Talino g. 19 (kad. Nr. 0101/0019:9)

Vadovaujantis 2018-05-14 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo
įsakymu Nr. A30-1133/18(2.1.22E-TD2) „Dėl leidimo koreguoti Justiniškių gyvenamojo rajono
kvartalo prie Sudervės kelio detaliojo plano sprendinius sklypuose Talino g. 17 (kad. Nr.
0101/0019:10) ir Talino g. 19 (kad. Nr. 0101/0019:9) inicijavimo pagrindu bei 2018-07-11 Teritorijų
planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. A615-49/18(2.15.1.7-TD2) parengti detaliojo plano
koregavimo sprendiniai
Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601
Vilnius, savivaldybe@vilnius.lt, kontaktinis asmuo MPD Teritorijų planavimo skyriaus Vakarinės teritorijos
poskyrio vyr.specialistė Asta Tiškevičienė tel. (85) 211 2752.
Planavimo iniciatorius: Adomas Kazbaras
Detaliojo plano koregavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju
planu (reg. Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1997 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. 508V „Dėl
Justiniškių gyvenamojo rajono kvartalo prie Sudervės kelio detaliojo plano projekto tvirtinimo“ patvirtinto
detaliojo plano (registro Nr. 146) sprendinius sklypuose Talino g. 17 (kadastro Nr. 0101/0019:10) ir Talino
g. 19 (kadastro Nr. 0101/0019:9) inicijavimo pagrindu, keičiant sklypų ribas, mažaaukščių gyvenamųjų
namų statybos naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo
būdą, nustatant užstatymo tankį, intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus, numatyti
funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę
struktūrą.
Detaliojo plano rengėjas- R. Mažeikaitės IĮ „Mažasis atriumas“, įm. k. 122874868, Šv. Mykolo g. 4-4,
01124 Vilnius, tel. (8 5) 261 00 11, el. p matriumas@gmail.com, PV Rita Mažeikaitė-Petraitienė, mob. tel.
8 615 69141.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti projekto rengėjui ir/ar
iniciatoriui raštu projekto rengėjo patalpose Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.,
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės
priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-18-332) ir/arba paštu iki viešojo
susirinkimo pabaigos.
Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas Justiniškių seniūnijos skelbimų lentoje
nuo 2019-03-21 iki 2019-04-09. Viešas susirinkimas įvyks 2019 m. balandžio 9 d. Vilniaus
miesto savivaldybėje, 215 kab. (2 aukšte), 17:00 val.

pagrindinis-brezinys
Visuomenės atstovai, teikdami pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais
pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymą pasirašyti bei pateikti privalomus priedus.