Koreguoti teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano sprendiniai sklype Nr. 13 Santaros g. 3 (kadastro Nr. 0101/0005:409), ištaisant detaliojo plano spragą

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE MOLĖTŲ PL. 11 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE NR. 13 SANTAROS G. 3 (KADASTRO NR. 0101/0005:409), IŠTAISANT DETALIOJO PLANO SPRAGĄ

 

2020 m. rugsėjo   22 d.   Nr.   A30-2378/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.4.2 papunkčiu ir 321 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir siekdama panaikinti teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano sprendinių spragą nenustačius leistino užstatymo intensyvumo,

k o r e g u o j u   teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano (registro Nr. T00054431), patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 414 ,,Dėl teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Nr. 13 Santaros g. 3 (kadastro Nr. 0101/0005:409), ištaisant detaliojo plano spragą, atsiradusią dėl besikeičiančio teritorijų planavimo teisinio reguliavimo nenustačius privalomojo teritorijos naudojimo reglamento – užstatymo intensyvumo. Nustatau sklypo užstatymo intensyvumą – 2,5. Kiti teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano sprendiniai nesikeičia.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut