Koreguoti teritorijos tarp Dailidžių g. 8 ir Dailidžių g. 22 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00054612)sprendiniai ištaisant koliziją

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS TARP DAILIDŽIŲ G. 8 IR DAILIDŽIŲ G. 22 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO IŠTAISANT KOLIZIJĄ

 

2020 m. rugpjūčio 3 d.   Nr. 30-1726/20

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis:

  1. K o r e g u o j u teritorijos tarp Dailidžių g. 8 ir Dailidžių g. 22 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00054612), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2001 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. 642V „Dėl Vilniaus miesto valdybos 2000 m. liepos 20 d. sprendimo Nr. 1464V dalinio pakeitimo ir teritorijos tarp Dailidžių g. 8 ir Dailidžių g. 22 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinius ištaisant detaliojo plano koliziją, atsiradusią teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo pagrindinio brėžinio grafinėje dalyje, aiškinamajame rašte ir sprendime nurodžius skirtingus tankumo rodiklius, nustatau sklypo Dailidžių g. 20A (kadastro
    Nr. 0101/0044:2) leistiną užstatymo tankį – 14 proc. Kiti teritorijos tarp Dailidžių g. 8 ir
    Dailidžių g. 22 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendiniai nesikeičia.
  2. K e i č i u Vilniaus miesto valdybos 2001 m. balandžio 5 d. sprendimą Nr. 642V „Dėl Vilniaus miesto valdybos 2000 m. liepos 20 d. sprendimo Nr. 1464V dalinio pakeitimo ir teritorijos tarp Dailidžių g. 8 ir Dailidžių g. 22 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ ir 2.8 papunktyje vietoj žodžių ir skaičių „sklypo užstatymo tankis – 30 proc.“ įrašau žodžius ir skaičius „sklypo užstatymo tankis – 14 proc.“.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti Administracijos direktorių Danuta Narbut