Koreguoti Žvėryno rajono detaliojo plano sprendiniai sklype Miglos g. 15, ištaisant detaliojo plano spragą

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽVĖRYNO RAJONO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE MIGLOS G. 15A, IŠTAISANT DETALIOJO PLANO SPRAGĄ

 

2020 m. lapkričio   27  d.   Nr. A30-3126/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.4.2 papunkčiu ir 321 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir siekdama panaikinti Žvėryno rajono detaliojo plano sprendinių spragą ir nustatyti leistiną užstatymo intensyvumą,

k o r e g u o j u  Žvėryno rajono detaliojo plano (registro Nr. T00054568), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. potvarkiu Nr. 82V „Dėl Žvėryno rajono plano patvirtinimo“, sprendinius sklype Miglos g. 15A (kadastro Nr. 0101/0029:190), ištaisant detaliojo plano spragą, atsiradusią dėl besikeičiančio teritorijų planavimo teisinio reguliavimo nenustačius privalomojo teritorijos naudojimo reglamento – užstatymo intensyvumo. Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, nustatau sklypo Miglos g. 15A (kadastro Nr. 0101/0029:190), patenkančio į vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos funkcinę zoną, užstatymo intensyvumą – 0,46. Kiti Žvėryno rajono detaliojo plano sprendiniai nesikeičia.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut