Koreguoti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendiniai ištaisant detaliojo plano spragą sklype Gervių g. 11

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽVĖRYNO ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE GERVIŲ G. 11 (KADASTRO NR. 0101/0031:83),

IŠTAISANT DETALIOJO PLANO SPRAGĄ

 

2020 m. gruodžio  4  d.   Nr. A30-3225/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.4.2 papunkčiu ir 321 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir siekdama panaikinti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių spragą ir nustatyti leistiną užstatymo intensyvumą,

k o r e g u o j u  Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00054357), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Gervių g. 11 (kadastro Nr. 0101/0031:83), ištaisydama detaliojo plano spragą, atsiradusią dėl besikeičiančio teritorijų planavimo teisinio reguliavimo nenustačius privalomojo teritorijos naudojimo reglamento – užstatymo intensyvumo. Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, nustatau sklypo Gervių g. 11 (kadastro Nr. 0101/0031:83), patenkančio į vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamąją teritoriją, užstatymo intensyvumą – 0,8. Kiti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendiniai nesikeičia.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut