Koreguoti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendiniai sklype Lūšių g.19, ištaisant detaliojo plano spragą

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽVĖRYNO ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO ŽEMĖS SKLYPE LŪŠIŲ G. 19 IŠTAISANT DETALIOJO PLANO SPRAGĄ

 

2020 m. gegužės   14  d.   Nr. A30-1308/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.4.2 papunkčiu ir 321 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu:

  1. K o r e g u o j u Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00054357), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius žemės sklype Lūšių g. 19 (kadastro Nr. 0101/0031:43) ir ištaisau detaliojo plano spragą, atsiradusią dėl besikeičiančio teritorijų planavimo teisinio reguliavimo nenustačius privalomojo teritorijos naudojimo reglamento – sklypo užstatymo intensyvumo. Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, nustatau sklypo Lūšių g. 19 (kadastro Nr. 0101/0031:43) leistiną užstatymo intensyvumą – 0,8. Kiti Žvėryno šiaurinės dalies detaliuoju planu nustatyti sprendiniai nekeičiami.
  2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. balandžio 16 d. įsakymą Nr. A30-781/19 „Dėl leidimo inicijuoti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sklypo Lūšių g. 19 sprendinių koregavimą“.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut