Leidimas inicijuoti apie 1,88 ha teritorijos prie K. Borutos gatvės detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
ĮSAKYMAS DĖL LEIDIMO INICIJUOTI APIE 1,88 HA TERITORIJOS PRIE K. BORUTOS GATVĖS DETALIOJO PLANO RENGIMĄ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2022 m. gegužės d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u inicijuoti apie 1,88 (vieno ir aštuoniasdešimt aštuonių šimtųjų) ha teritorijos prie K. Borutos gatvės detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklype (kadastro Nr. 0101/0008:1343) ir laisvame nesuformuotame valstybinės žemės plote, kurio tikslas – nustatyti gatvių raudonąsias linijas, suformuoti naujus sklypus, keisti sklypų ribas ir plotus juos sujungiant ir (ar) padalijant, nustatyti ir (ar) pakeisti suformuotų sklypų naudojimo būdus
nustatant susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ir (ar) daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos ir (ar) kitą pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius galimą naudojimo būdą, suformuotiems sklypams nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Leidimas inicijuoti Borutos