LEIDIMAS INICIJUOTI APIE 5,16 HA TERITORIJOS PRIE AŠMENĖLĖS GATVĖS  DETALIOJO PLANO RENGIMĄ

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS  ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI APIE 5,16 HA TERITORIJOS PRIE AŠMENĖLĖS GATVĖS  DETALIOJO PLANO RENGIMĄ

 

2022 m. sausio     d.  Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u inicijuoti apie 5,16 (penkių ir šešiolikos šimtųjų) ha teritorijos prie Ašmenėlės gatvės detaliojo plano rengimą sklypuose, kurių kadastro Nr. 0101/0158:637,
    Nr. 0101/0158:664, Nr. 0101/0158:786, Nr. 0101/0158:853 ir Nr. 0101/0158:724, tikslu pakeisti žemės sklypų paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą ir vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą bei pagal gatvių raudonąsias linijas nustatyti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdą, sujungti ir padalinti sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

 

Danuta Narbut

Nuoroda:

5,16 ha Asmeneles