Leidimas inicijuoti apie 6,87 ha teritorijos prie Skersinės gatvės detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
ĮSAKYMAS  DĖL LEIDIMO INICIJUOTI APIE 6,87 HA TERITORIJOS PRIE SKERSINĖS GATVĖS DETALIOJO PLANO RENGIMĄ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2022 m. gegužės d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u inicijuoti apie 6,87 (šešių ir aštuoniasdešimt septynių šimtųjų) ha teritorijos prie Skersinės gatvės detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklypuose (kadastro Nr. 0101/0004:1468, Nr. 0101/0004:1379, Nr. 0101/0004:0756, Nr. 0101/0004:0671, Nr. 0101/0004:0876, Nr. 0101/0004:1482, Nr. 0101/0004:1436) ir gretimoje teritorijoje, kurio tikslas – pertvarkyti žemės sklypų ribas atskiriant miško paskirties žemės sklypą,
kitoje dalyje nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties sudalinti sklypus, nustatyti žemės naudojimo būdus (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, rekreacinės teritorijos) ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas inicijuoti Skersines