Leidimas inicijuoti individualių gyvenamųjų namų kvartalo Rytų gatvės rajone detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 69 Kurapkų g. 23

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO INICIJUOTI INDIVIDUALIŲ GYVENAMŲJŲ NAMU KVARTALO RYTŲ GATVĖS RAJONE DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE NR. 69 KURAPKŲ G. 23
2022 m. vasario d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto valdybos 1999 m. balandžio 1 d. potvarkiu Nr. 552V „Dėl individualių gyvenamųjų namų kvartalo Rytų gatvės rajone nedidelių veiklos mastų detaliojo plano pakeitimo patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00057610) sprendinių koregavimą sklype Nr. 69 Kurapkų g. 23: koreguoti gatvių raudonąsias linijas, žemės sklypo ribas ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti
(pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas Kurapku 23