Leidimas inicijuoti Lazdynų žemutinės terasos teritorijos detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Miškinių g. 11 (kadastro Nr. 0101/0051:0144)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS  ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO INICIJUOTI LAZDYNŲ ŽEMUTINĖS TERASOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE MIŠKINIŲ G. 11 (KADASTRO NR. 0101/0051:0144)
2022 m. balandžio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto tarybos 1994 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. 14 „Dėl Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056335), pakeisto Vilniaus miesto valdybos 1998 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 170V ,,Dėl Lazdynų žemutinės terasos teritorijos detaliojo plano papildymo tvirtinimo“ patvirtintu Lazdynų žemutinės terasos teritorijos detaliojo plano papildymu (registro Nr. T00054488), sprendinių koregavimą žemės sklype Miškinių g. 11 (kadastro Nr. 0101/0051:144), kurio tikslas – pakeisti žemės sklypui nustatytą naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdą ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas inicijuoti Miskiniu 11