Leidimas inicijuoti Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Pipirų g. 8 (kadastro Nr. 0101/0060:40) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO INICIJUOTI MARKUČIŲ RAJONO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE PIPIRŲ G. 8 (KADASTRO NR. 0101/0060:40) IR GRETIMOJE TERITORIJOJE INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2023 m. vasario d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u koreguoti Markučių rajono detaliojo plano (registro Nr. T00057292), patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 541 „Dėl Markučių rajono detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius žemės sklype Pipirų g. 8 (kadastro Nr. 0101/0060:40) ir gretimoje teritorijoje.
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: nekeičiant nustatytos žemės sklypo Pipirų g. 8 (kadastro Nr. 0101/0060:40) naudojimo paskirties, patikslinti žemės sklypo naudojimo būdą, suplanuoti susisiekimui ir inžinerinei infrastruktūrai skirtą teritorijos dalį bei nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
3. T v i r t i n u detaliojo plano planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas Pipiru 8