Leidimas inicijuoti Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Skudučių g. 6 (kadastro Nr. 0101/0059:87)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI MARKUČIŲ RAJONO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE SKUDUČIŲ G. 6 (KADASTRO NR. 0101/0059:87)

 

2022 m. sausio     d.   Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 541 „Dėl Markučių rajono detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00057292) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklype Skudučių g. 6 (kadastro Nr. 0101/0059:87): padalinti žemės sklypą ir nustatyti pagrindinius bei papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas Skuduciu 6