Leidimas inicijuoti Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 12 (Justiniškių g. 154, kadastro Nr. 0101/0015:96)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO INICIJUOTI PAŠILAIČIŲ KOMUNALINĖS ZONOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE NR. 12 (JUSTINIŠKIŲ G. 154, KADASTRO NR. 0101/0015:96)
2022 m. balandžio d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 324 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 12 (Justiniškių g. 154, kadastro Nr. 0101/0015:96): nustatyti daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, tvarkymo ir naudojimo režimą ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. spalio 14 d. įsakymą Nr. A30-3196/21 „Dėl leidimo keisti Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 12 (Justiniškių g. 154, kadastro Nr. 0101/0015:96) inicijavimo pagrindu“.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas Justiniskiu 154