Leidimas inicijuoti sklypo A. Kojelavičiaus g. 29 (kadastro Nr. 0101/0047:592) detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 1 (A. Kojelavičiaus g. 17, kadastro Nr. 0101/0047:275)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO A. KOJELAVIČIAUS G. 29 (KADASTRO NR. 0101/0047:592) DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE NR. 1 (A. KOJELAVIČIAUS G. 17, KADASTRO NR. 0101/0047:275)
2022 m. balandžio d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. 1-1379 „Dėl žemės sklypo A. Kojelavičiaus g. 29 (kadastro Nr. 0101/0047:592) detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00069396) sprendinių koregavimą sklype Nr. 1 (A. Kojelavičiaus g. 17, kadastro Nr. 0101/0047:275): nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeisti naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą, pakoreguoti statybos zoną ir ribą bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti
(pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas Kojelaviciaus 29