Leidimas inicijuoti sklypo buvusiame Kryžiokų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimą apie 2,2 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO BUVUSIAME KRYŽIOKŲ KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ APIE 2,2 HA TERITORIJOJE INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2022 m. kovo d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u koreguoti sklypo buvusiame Kryžiokų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00060408), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 30-124 ,,Dėl sklypo buvusiame Kryžiokų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. A30-1378 ,,Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0115:38) buvusiame Kryžiokų kaime formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinius apie 2,2 (dviejų ir dviejų dešimtųjų) ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu: sujungti žemės sklypus (kadastro Nr. 0101/0115:867, Nr. 0101/0115:851, Nr. 0101/0115:850, Nr. 0101/0115:849, Nr.
0101/0115:848, Nr. 0101/0115:847, Nr. 0101/0115:846, Nr. 0101/0115:870, Nr. 0101/0115:856, Nr. 0101/0115:857, Nr. 0101/0115:858, Nr. 0101/0115:868, Nr. 0101/0115:853, Nr. 0101/0115:869, Nr. 0101/0115:859, Nr. 0101/0115:852, Nr. 0101/0115:861, Nr. 0101/0115:860, Nr. 0101/0115:862, Nr. 0101/0115:863, Nr. 0101/0115:844, Nr. 0101/0115:864, Nr. 0101/0115:845), nustatyti žemės sklypų naudojimo būdą komercinės paskirties objektų teritorijų (numatant sporto paskirties pastatų statybą), susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų (numatant elektroninių ryšių infrastruktūros (perdavimo bokštams, radijo ryšio statiniams, ryšio retransliatoriams ir kitiems inžineriniams statiniams) statiniams, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų (numatant žemės sklypus, skirtus susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir vandenvietėms) naudojimo būdus ir nustatyti užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, aukštingumą, statybos zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (schema pridedama).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. rugsėjo 10 d. įsakymą Nr. A30-2793/21 „Dėl leidimo keisti sklypo buvusiame Kryžiokų kaime detaliojo plano sprendinius apie 2,2 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas Kryzioku