Leidimas inicijuoti sklypo Juodajame kelyje 71 detaliojo plano sprendinių koregavimą apie 0,49 ha teritorijoje

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO JUODAJAME KELYJE 71 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ APIE 0,49 HA TERITORIJOJE
2022 m. rugpjūčio d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis:

1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 30-1567 „Dėl sklypo Juodasis kelias 71 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00059522) sprendinių koregavimą apie 0,49 ha teritorijoje sklypuose Juodajame kelyje 71 (kadastro Nr. 0101/0075:825) ir 0,0554 ha sklype (kadastro Nr. 0101/0075:823): nustatyti gatvės raudonąsias linijas, sujungti ir perdalyti žemės sklypus, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus, teritoriją, patenkančią į raudonąsias linijas, suformuoti kaip atskirą kitos paskirties, susiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdo sklypą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktorė Lina Koriznienė

Nuoroda:

Leidimas Juodasis k 71