Leidimas inicijuoti sklypo (kadastro Nr. 0101/0164:35) prie Galvės ir Veisiejų gatvių detaliojo plano rengimą

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0164:35) PRIE GALVĖS IR VEISIEJŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO RENGIMĄ
2022 m. balandžio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u inicijuoti sklypo (kadastro Nr. 0101/0164:35) prie Galvės ir Veisiejų gatvių detaliojo plano rengimą, kurio tikslas – pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti pramonės ir sandėliavimo objektų ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos prioritetinius žemės naudojimo būdus, papildomą komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą bei patvirtinti planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus
vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas inicijuoti Galves