Leidimas inicijuoti sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:344) buvusiame Platiniškių kaime detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0167:344) BUVUSIAME PLATINIŠKIŲ KAIME DETALIOJO PLANO RENGIMĄ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2022 m. vasario d. Nr.
Vilnius2

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u inicijuoti sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:344) buvusiame Platiniškių kaime detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, kurio tikslas: pakeisti sklypo naudojimo paskirtį į kitą, padalinti sklypą į mažesnius sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo būdus, kuriuos leidžia Vilniaus miesto savivaldybės bendrasis planas, ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti
(pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas inicijuoti Platiniskiu k.