LEIDIMAS INICIJUOTI SKLYPO PRIE LAISVĖS PR. IR A. J. POVILAIČIO G. (KADASTRO NR. 0101/0038:246) DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMĄ

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO PRIE LAISVĖS PR. IR A. J. POVILAIČIO G. (KADASTRO NR. 0101/0038:246) DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMĄ

 

2022 m. sausio     d.   Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti sklypo (kadastro Nr. 0101/0038:246) detaliojo plano (registro Nr. T00061099), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-52 „Dėl sklypo prie Laisvės pr. ir A. J. Povilaičio g. (kadastro Nr. 0101/0038:246) detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių keitimą: keisti žemės sklypo plotą ir ribas prijungiant įsiterpusios valstybinės žemės plotus pagal pridedamą schemą bei nustatyti reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
  2. T v i r t i n u detaliojo plano keitimo planavimo darbų programą (pridedama).

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Povilaicio leidimas keitimui