LEIDIMAS INICIJUOTI SKLYPO ROKANTIŠKIŲ KAIME (KADASTRO Nr. 0101/0157:2107), NAUJOSIOS VILNIOS SEN., DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ APIE 1,99 HA TERITORIJOJE

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO ROKANTIŠKIŲ KAIME (KADASTRO Nr. 0101/0157:2107), NAUJOSIOS VILNIOS SEN., DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ APIE 1,99 HA TERITORIJOJE

 

2021 m. spalio     d.   Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2021 birželio 2 d. pasitarimo miesto plėtros klausimais protokolu Nr. A17-563/21(3.1.16-AD21) ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u inicijuoti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko pavaduotojo 2017 m. sausio 31 d. potvarkiu Nr. TT-2 „Dėl detaliojo plano tvirtinimo, kai savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos pavedimu detaliojo plano per nustatytą terminą nepatvirtino“ patvirtinto sklypo Rokantiškių kaime (kadastro Nr. 0101/0157:2107), Naujosios Vilnios sen., detaliojo plano (registro Nr. T00079872) sprendinių koregavimą apie 1,99 ha teritorijoje: užtikrinti visuomenės interesus ir suplanuoti kelią, kuriuo būtų galima patekti į lankomą gamtos paveldo objektą – Rokantiškių kalvą –vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

 

Nuoroda:

Rokantiskiu k.