Leidimas inicijuoti sklypų Savanorių pr. 28 detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 1 (Savanorių pr. 28, kadastro Nr. 0101/0055:0186)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
ĮSAKYMAS DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPŲ SAVANORIŲ PR. 28 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE NR. 1 (SAVANORIŲ PR. 28, KADASTRO NR. 0101/0055:0186)
2022 m. gegužės d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 1-793 „Dėl sklypų Savanorių pr. 28 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00057974) sprendinių koregavimą sklype Nr. 1 (Savanorių pr. 28, kadastro Nr. 0101/0055:0186): koreguoti statybos zoną ir skirtingų aukščio reglamentų ribas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas inicijuoti Savanoriu 28