Leidimas inicijuoti teritorijos (kadastro Nr. 0101/0151:319, Nr. 0101/0151:3, Nr.0101/0151:2, Nr. 0101/0151:350) buvusiame Galgių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 8 (Barsukynės g. 57, kadastro Nr. 0101/0151:0003)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS (KADASTRO NR. 0101/0151:319, NR. 0101/0151:3, NR.0101/0151:2, NR. 0101/0151:350) BUVUSIAME GALGIŲ KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE NR. 8 (BARSUKYNĖS G. 57, KADASTRO NR. 0101/0151:0003)
2022 m. vasario d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 30-2783 „Dėl teritorijos (kadastro Nr. 0101/0151:319, Nr. 0101/0151:3, Nr.0101/0151:2, Nr. 0101/0151:350) buvusiame Galgių kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00073459) sprendinių koregavimą sklype Nr. 8 (Barsukynės g. 57, kadastro Nr. 0101:0151:0003):
nekeičiant žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties padalinti žemės sklypą, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti
(pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas Barsukynes 57