Leidimas inicijuoti teritorijos prie Kapsų ir Tyzenhauzų gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Merkinės g. 28 (kadastro Nr. 0101/0071:111) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS PRIE KAPSŲ IR TYZENHAUZŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE MERKINĖS G. 28 (KADASTRO NR. 0101/0071:111) IR GRETIMOJE TERITORIJOJE INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2023 m. vasario d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u koreguoti teritorijos prie Kapsų ir Tyzenhauzų gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00085538), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. A30-2155/20 „Dėl teritorijos prie Kapsų ir Tyzenhauzų gatvių detaliojo plano ir jo sprendinių tvirtinimo“, sprendinius žemės sklype Merkinės g. 28 (kadastro Nr. 0101/0071:111) ir gretimoje teritorijoje.
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: pakeisti žemės sklypo Merkinės g. 28 (kadastro Nr. 0101/0071:111) plotą ir ribas prijungiant prie jo įsiterpusios valstybinės žemės plotą pagal pridedamą schemą, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo nustatyti reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
3. T v i r t i n u detaliojo plano planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas inicijuot Merkines 28