Leidimas inicijuoti teritorijos prie Molėtų g. 11 detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 14 (Santaros g. 5, kadastro Nr. 0101/0005:339) inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS SAKYMAS
DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS PRIE MOLĖTŲ G. 11 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE NR. 14 (SANTAROS G. 5, KADASTRO NR. 0101/0005:339) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2022 m. vasario d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano (registro Nr. T00054431), patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 414 ,,Dėl teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano tvirtinimo“, pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. A30-2545/18(2.1.22E-TD2) ,,Dėl teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Nr. 14 (kadastro Nr. 0101/0005:339) tvirtinimo ištaisant detaliojo plano spragą“, sprendinių koregavimą sklype Nr. 14 (Santaros g. 5, kadastro Nr. 0101/0005:339) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant nustatytų žemės sklypo ribų ir žemės naudojimo būdų pakoreguoti žemės sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (schema pridedama).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. rugsėjo 29 d. įsakymą Nr. A30-2991/21 „Dėl leidimo keisti teritorijos prie Molėtų g. 11 detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 14 (Santaros g. 5, kadastro Nr. 0101/0005:339) inicijavimo sutarties pagrindu“ su visais jo pakeitimais.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas Moletu 11