Leidimas inicijuoti teritorijos tarp Kalvarijų, Upės, Geležinio Vilko, Lvovo ir Krokuvos gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 12/1 ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS TARP KALVARIJŲ, UPĖS, GELEŽINIO VILKO, LVOVO IR KROKUVOS GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE NR. 12/1 IR GRETIMOJE TERITORIJOJE INICIJAVIMO
SUTARTIES PAGRINDU
2022 m. rugsėjo d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu koreguoti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 335 „Dėl teritorijos tarp Kalvarijų, Upės, Geležinio Vilko, Lvovo ir Krokuvos gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054653) sprendinius detaliuoju planu suplanuotame sklype Nr. 12/1 ir gretimoje teritorijoje.

2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: nustatyti gatvių raudonąsias linijas, suformuoti valstybinės žemės sklypą savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir prijungti prie detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 12/1, padalinti sklypą į atskirus sklypus (pagal pridedamą schemą sklypą Nr. 1, Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 5), numatomam suformuoti savivaldybės funkcijoms įgyvendinti valstybinės žemės sklypui (pridedamoje schemoje pažymėtas Nr. 1) nustatyti bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų naudojimo būdą, prie sklypo (pridedamoje schemoje pažymėtas Nr. 5) – esamo sklypo Giedraičių g. 2 (kadastro Nr. 0101/0032:980) dalies, – prijungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą (pridedamoje schemoje pažymėtas Nr. 2) ir sklypui (pridedamoje schemoje Nr. 5 plius Nr. 2) nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdą, numatomiems suformuoti sklypams (pridedamoje schemoje pažymėti Nr. 3 ir Nr. 4), patenkantiems į suformuotą gatvių raudonųjų linijų zoną, nustatyti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo.

3. T v i r t i n u   detaliojo plano planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas Kalvariju Upes ir kt