Leidimas inicijuoti teritorijų Kalvarijų ir Žalgirio gatvių sankirtoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Kalvarijų g. 96 (kadastro Nr. 0101/0022:301)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJŲ KALVARIJŲ IR ŽALGIRIO GATVIŲ SANKIRTOJE NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE KALVARIJŲ G. 96 (KADASTRO NR. 0101/0022:301)
2022 m. balandžio d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. 1200V „Dėl teritorijų Kalvarijų ir Žalgirio gatvių sankirtoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055669) sprendinių koregavimą sklype Kalvarijų g. 96 (kadastro Nr. 0101/0022:301): nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijų ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdą bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas Kalvariju 96